درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد
شفيعي
مذکر
معافیت
25 - 7 - 1370
مجرد
لیسانس
علوم سیاسی
زبان انگلیسیمقدماتی
icdlمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارشناس علوم سیاسی را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Tehran
Iran