درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سالار
جواني
مذکر
پایان خدمت
1 - 6 - 1366
مجرد
لیسانس
ریاضی
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 6 - 1386 تا 2 - 1391 در شركت عمران تاجيار سراب- شركت ارديبهشت مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران