درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
اوشین
گابریلیان
مذکر
معافیت
13 - 5 - 1364
مجرد
لیسانس
گرافيک
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی مسئول فروش را دارم
از 3 - 1383 تا 6 - 1391 در akkasi مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehran