درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سیدحسین
حاجی آبادی
مذکر
معافیت تحصیلی
1 - 4 - 1364
متاهل
لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسیمتوسط
تدریس عمومی وخصوصی وعضونظام مهندسی ساختمان--
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
از 7 - 1382 تا 0 - 0 در وزارت اموزش وچرورش مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1390 تا 1 - 1375 در ساختمانی سهندعمران کیان مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
undefined