درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حامد
رشیدآبادی
مذکر
معافیت
31 - 1 - 1368
متاهل
لیسانس
حقوق
زبان انگلیسی--
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 10 - 1390 تا 2 - 0 در اداره کل اوقاف خراسان مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
مشهد