درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
رضا
حاجی زاده بریس
مذکر
پایان خدمت
1 - 6 - 1367
متاهل
لیسانس
مهندسی عمران
زبان ترکیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران