درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
امیرتارخ
قهرمانی
مذکر
معافیت تحصیلی
3 - 10 - 1371
مجرد
فوق دیپلم
حسابداری مالیاتی
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حسابدار را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی حسابدار مالیاتی را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی حسابدار را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
البرز
undefined