درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
لیلا
مختاری
مونث
3 - 2 - 1371
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی معماری
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اصفهان
تیران و کرون