درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد حسن
توکلی
مذکر
پایان خدمت
19 - 8 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی صنایع
imsمقدماتی
p6مقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس صنایع را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس صنایع را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اصفهان
فلاورجان