درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حجت
استواری
مذکر
پایان خدمت
17 - 3 - 1365
مجرد
لیسانس
علوم تربیتی
زبان انگلیسیمتوسط
ASDL1متوسط
ASDL2پیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 1 - 1384 تا 1 - 1386 در تعاونی مسکن مشغول بکار بوده ام
از 3 - 1387 تا 3 - 1389 در دبیر هیت ورزشی مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1390 تا 7 - 1391 در معاون اجرایی مدرسه خصوصی مشغول بکار بوده ام
Khorasan Razavi
Ferdows