درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مريم
موسوي
مونث
24 - 12 - 1361
مجرد
لیسانس
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسیمتوسط
رايانه كار درجه 2 از سازمان فني حرفه ايمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی حسابدار را دارم
از 7 - 1390 تا 12 - 1391 در توليدي خصوصي مشغول بکار بوده ام
البرز
کرج