درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
معصومه
مرادی
مونث
12 - 11 - 1367
مجرد
لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیمتوسط
icdlپیشرفته
spssمتوسط
aminپیشرفته
holoمتوسط
sivaپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدیر را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مدیر را دارم
از 12 - 1390 تا 12 - 1391 در فروشگاه شهاب مشغول بکار بوده ام
مازندران
ساری