درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
نحلا
صبیحی
مونث
5 - 9 - 1370
مجرد
لیسانس
علوم اجتماعی
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمقدماتی
ICDLمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی امور تلويزيون وهنرهای ديجيتال را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارشناس علوم اجتماعی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Tehran
Tehran