درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
hamed
akbari
مذکر
معافیت تحصیلی
7 - 1 - 1370
مجرد
لیسانس
زیست شناسی
زبان انگلیسیمتوسط
تدریسمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی تدریس خصوصی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
کرمان
کرمان