درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
زهره
زراعتی
مونث
15 - 10 - 1366
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
مهندسی طراحی سایتپیشرفته
زبان برنامه نویسی C#متوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی برنامه نویس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Tehran
Tehran