درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ابوالفضل
مولاوردیخانی
مذکر
معافیت
5 - 4 - 1356
متاهل
لیسانس
شیمی
زبان انگلیسیمتوسط
کالیبراسیون--
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس شیمی را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس شیمی را دارم
از 1 - 1383 تا 4 - 0 در شیمیایی تکرنگ مشغول بکار بوده ام
البرز
کرج