درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حسن
حیدری
مذکر
پایان خدمت
25 - 10 - 1365
متاهل
فوق دیپلم
زبان انگلیسی
زبان انگلیسیپیشرفته
زبان ترکیمقدماتی
توانایی یادگیری و کارگروهی بالا. آشنایی باکامپیوتر--
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 12 - 1391 تا 3 - 0 در تا سال ۹۳ در شرکت دنون ایران مشغول بکار بوده ام
از 3 - 1390 تا 3 - 1391 در پویش پارت سیمین مشغول بکار بوده ام
از 12 - 1384 تا 12 - 1389 در ناجا مشغول بکار بوده ام
قزوین
قزوین