درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فرهاد
حسن پور
مذکر
پایان خدمت
18 - 7 - 1368
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
رایانه کار درجه 1 و 2پیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی امور تلويزيون وهنرهای ديجيتال را دارم
از 1 - 1391 تا 9 - 1391 در شرکت ره نگار گستر کارآفرین مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1387 تا 1 - 1391 در نشریه دنیای بازی مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
مشهد