درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
امیرحسین
وفا
مذکر
معافیت تحصیلی
5 - 5 - 1372
مجرد
فوق دیپلم
زبان و ادبیّات عربی
زبان انگلیسیمقدماتی
تسلط کامل کار با کامپیوترپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران