درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
پیمان
بخشی
مذکر
پایان خدمت
20 - 9 - 1364
متاهل
فوق لیسانس
دامپروری
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کشاورزی را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 4 - 1384 تا 2 - 1391 در دانشگاه ازاد مراغه مشغول بکار بوده ام
از 4 - 1388 تا 2 - 1391 در دانشگاه ازاد مرغه مشغول بکار بوده ام
آذربایجان شرقی
مراغه