درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
احمد
احمدیان
مذکر
پایان خدمت
26 - 6 - 1360
مجرد
لیسانس
جغرافیا
زبان انگلیسیمقدماتی
ICDL مقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 8 - 1385 تا 3 - 1387 در تهران فراگام مشغول بکار بوده ام
از 4 - 1385 تا 2 - 1386 در مهندسین مشاور سکو مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehran