درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ابراهیم
حاجی خضری
مذکر
معافیت
22 - 4 - 1370
متاهل
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیپیشرفته
ICDLمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدیر را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
آذربایجان غربی
پیرانشهر