درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهدی
رضائی
مذکر
معافیت
20 - 3 - 1366
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس الکترونیک را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس الکترونیک را دارم
از 1 - 1390 تا 8 - 1390 در علم و فن آراد مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehran