درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
نگین
لطفی
مونث
25 - 5 - 1372
مجرد
دیپلم
علوم تجربی
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی بازاریاب را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خراسان رضوی
مشهد