درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بهزاد
ناظمی
مذکر
پایان خدمت
25 - 5 - 1367
متاهل
لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
زبان انگلیسیپیشرفته
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارشناس IT را دارم
از 10 - 1391 تا 12 - 1391 در فناوری اطلاعات آرامین مشغول بکار بوده ام
از 4 - 1388 تا 7 - 1389 در افق رایانه اصفهان مشغول بکار بوده ام
Isfahan
Isfahan