درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فروزان
اخوان
مونث
20 - 10 - 1368
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
از 10 - 1390 تا 5 - 1391 در فناوری اطلاعات هیرا مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران