درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سولماز
قطبی مهدی آبادی
مونث
27 - 11 - 1370
متاهل
لیسانس
کارشناسی فرش
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارشناس فرش را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
البرز
کرج