درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
عطیه
مهدوی مؤید
مونث
2 - 2 - 1371
مجرد
لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
زبان انگلیسیمتوسط
network+مقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Tehran
Tehran