درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهدی
مظلوم زاده
مذکر
پایان خدمت
7 - 10 - 1362
مجرد
لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
از 5 - 1386 تا 12 - 1391 در سپانیر مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران