درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
شهلا
نوروزی
مونث
30 - 3 - 1368
مجرد
فوق دیپلم
حسابداری
icdlپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 9 - 1391 تا 2 - 0 در نان سحر تا سال اردیبهشت 93 مشغول بکار بوده ام
از 8 - 1389 تا 7 - 1391 در حاد صنعت عرشیا مشغول بکار بوده ام
تهران
اسلام‌شهر