درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهسا
محمدی مشگین
مونث
16 - 2 - 1371
مجرد
لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیمتوسط
نرم افزار هلومتوسط
ICDLمتوسط
آشنایی با بازار بورسمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
البرز
کرج