درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
زهرا
غفاری
مونث
9 - 5 - 1373
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی برنامه نویس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران