درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهدی
قدیم ملالو
مذکر
پایان خدمت
28 - 12 - 1363
مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی نگهبان را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی نگهبان را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی نگهبان را دارم
از 3 - 1387 تا 5 - 1391 در ccpec مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران