درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
رضا
بابائی
مذکر
پایان خدمت
9 - 6 - 1361
متاهل
لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمتوسط
MCSEپیشرفته
مهندس شبکه های کامپیوتری با گرایش طراحی و پیاده ساپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدیر شبکه را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Zanjan
Iran