درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد رضا
بیغش
مذکر
معافیت
11 - 6 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارشناس ماشین ابزار را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارشناس ماشین ابزار را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 10 - 1391 تا 1 - 1392 در پالایشگاه نفت مشغول بکار بوده ام
Alborz
Iran