درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
پژمان
باوندپور
مذکر
معافیت
22 - 4 - 1367
مجرد
فوق دیپلم
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسی--
رایانه وحسابذاری--
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حسابدار را دارم
از 3 - 1390 تا 3 - 1392 در نسیم تجارت مشغول بکار بوده ام
کرمانشاه
کرمانشاه