درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
احسان
سعادت
مذکر
پایان خدمت
3 - 2 - 1367
متاهل
فوق لیسانس
مهندسی صنایع
زبان انگلیسیمتوسط
MSPپیشرفته
P6پیشرفته
officeپیشرفته
برنامه ریزی تولیدپیشرفته
ایمنی صنعتی / HSEپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس صنایع را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس صنایع را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارشناس صنایع ایمنی را دارم
از 7 - 1390 تا 6 - 1393 در تولید قطعات خودرو مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران