درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
اسماعیل
چاپار
مذکر
پایان خدمت
30 - 4 - 1363
مجرد
لیسانس
مهندسی خودرو
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی مسئول فروش را دارم
از 5 - 1391 تا 3 - 1393 در سبلان گستر آراز مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehran