درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی اکبر
قاسمی
مذکر
معافیت
1 - 1 - 1358
متاهل
فوق دیپلم
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
کامپیوترپیشرفته
اینترنتپیشرفته
مدارفرمانپیشرفته
برق صنعتیپیشرفته
رفع عیب دستگاههای صنعتیپیشرفته
ساختمان سازیپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
از 3 - 1379 تا 11 - 1379 در الکتریکی مشغول بکار بوده ام
از 11 - 1379 تا 6 - 1386 در مخابرات استان سمنان مشغول بکار بوده ام
از 6 - 1386 تا 2 - 1387 در اسکله کاوه قشم مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1387 تا 4 - 1388 در مولتی تیپ قشم مشغول بکار بوده ام
از 4 - 1388 تا 2 - 1390 در دژسامان و کاریزآب نکا و پیمانکاری مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1390 تا 6 - 1393 در ناجیان صنعت برق مشغول بکار بوده ام
گلستان
مینودشت