درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مائده
گلبرارنژاد امیری
مونث
25 - 4 - 1360
مجرد
لیسانس
ریاضی
زبان انگلیسیمتوسط
ICDL پیشرفته
حسابداری مقدماتیپیشرفته
حسابداری تکمیلیپیشرفته
حسابداری حقوق و دستمزدپیشرفته
حسابداری صنعتیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 7 - 1387 تا 10 - 1392 در مجتمع آموزشی نیکان مشغول بکار بوده ام
از 4 - 1390 تا 0 - 0 در آتیه سازان بیمه سامان مشغول بکار بوده ام
از 11 - 1392 تا 0 - 0 در خوشگوار مشهد مشغول بکار بوده ام
مازندران
بابل