درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
اشرف
آتشی خیاوی
مونث
25 - 12 - 1370
مجرد
لیسانس
مهندسی پلیمر
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیپیشرفته
مدرک کامپیوترپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس پلیمر را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
آذربایجان شرقی
تبریز