درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بهروز
عبادی
مذکر
پایان خدمت
14 - 1 - 1367
متاهل
فوق دیپلم
طراحی صنعتی
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 1 - 1388 تا 7 - 1391 در انسان و محیط مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران