درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
شایان
منت
مذکر
معافیت تحصیلی
20 - 11 - 1370
مجرد
لیسانس
زبان انگلیسی
زبان انگلیسیپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارشناس زبان انگلیسی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران