درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
روح الله
خداوردیان
مذکر
پایان خدمت
19 - 6 - 1368
مجرد
دیپلم
تاسیسات
زبان انگلیسیمقدماتی
plc پیشرفته
برقکار ساخنمانیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
قم
قم