درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بهزاد
شکری
مذکر
پایان خدمت
14 - 12 - 1367
مجرد
لیسانس
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسیمتوسط
نرم افزار های هلو-اکسل-ورد-پاورپوینتمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
رباط‌کریم