درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
عاطفه
بیابان گرد
مونث
30 - 9 - 1368
متاهل
فوق لیسانس
جغرافیا
زبان انگلیسیمتوسط
gisپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارشناس جغرافیا را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارشناس عمران روستایی را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کاردان فنّی عمران زیر سازی راه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خراسان جنوبی
قائنات