درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
اسماعیل
عابدینی
مذکر
پایان خدمت
15 - 10 - 1364
متاهل
دیپلم
ساختمان
زبان انگلیسیمقدماتی
زبان ترکیپیشرفته
نقشه کشی ساختمانپیشرفته
هیدرولیکمتوسط
بنوماتیکمتوسط
کامبیوترمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 6 - 1386 تا 4 - 1392 در محب مشغول بکار بوده ام
Qazvin
Iran