درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
آیت
رمضانی
مذکر
معافیت
21 - 8 - 1368
متاهل
فوق لیسانس
جغرافیا
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارشناس جغرافیا را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس شهرسازی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
گیلان
اَملَش