درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سونیا
هاشم پور
مونث
26 - 3 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی شیمی
زبان انگلیسیمتوسط
ICDL1,2 HYSYSمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس شیمی را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس شیمی را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران