درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بهزاد
ناظمی
مذکر
پایان خدمت
25 - 5 - 1367
متاهل
لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
زبان انگلیسیپیشرفته
MSCEپیشرفته
Network+پیشرفته
NGNمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدیر شبکه را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
از 6 - 1388 تا 10 - 1389 در افق رایانه مشغول بکار بوده ام
از 10 - 1392 تا 12 - 1392 در فناوری اطلاعات آرامین مشغول بکار بوده ام
از 5 - 1393 تا 0 - 0 در مهندسی یلدا رایانه مشغول بکار بوده ام
اصفهان
اصفهان